Tel.: +36 1/235-0530   
Fax: +36 1/235-0531
 
Hungarorent autókölcsönző, autókölcsönzés
Hungarorent Car Autókölcsönző

 AUTÓKÖLCSÖNZÉS, AUTÓBÉRLÉS BUDAPESTEN, MAGYARORSZÁGON

 
 
Autókölcsönzés akciók
On-line foglalás, megrendelés
Autókölcsönzés akciók
Autókölcsönzés sofőrrel Egyutas ár Bécsi kiszállítás Akciós GPS 1200 Ft + ÁFA / nap
Autókölcsönzés akciók
 

Hungaro-Assistance® Szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek
(ÁSZF)

 
FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK:
 • Szolgáltató: a Hungaro-Assistance® Szolgáltatást, illetve az ahhoz kapcsolódó költségtérítéseket önállóan, vagy szerződött partnerein keresztül nyújtó jogi személyiséggel rendelkező szervezet, jelen esetben a HUNGARORENT CAR Általános Járműkölcsönző, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhelye: 2711 Tápiószentmárton, Fogoly utca 12.; cégjegyzékszáma: 13-09-102111; adószáma: 13436898-2-13; képviselő: Kis Boglárka).
 • Igénybe vevő: az a természetes, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező, vagy jogi személy, aki a Szolgáltatónak a Hungaro-Assistance® Szolgáltatás-ra a szolgáltatási díjat megfizette, és a Szolgáltatóval a Hungaro-Assistance® Szolgáltatási Szerződést megkötötte, vagy a Szolgáltatónál gépjárműkölcsönzésre érvényes Bérleti Szerződést a maga nevében kötött.
 • Szolgáltatási Szerződés: a Szolgáltató és az Igénybe vevő által megkötött szerződés, mely alapján a Szolgáltató Igénybe vevőnek a Hungaro-Assistance® Szolgáltatás költségtérítéseit, és szolgáltatásait biztosítja.
 • Szolgáltatási jogviszony: a Szolgáltató és Igénybe vevő közt létrejövő jogviszony, ha Szolgáltató és Igénybe vevő Szolgáltatási Szerződést, vagy Bérleti Szerződést kötnek.
 • Szolgáltatási díj: az a magyar forintban, euróban, angol fontban, vagy amerikai dollárban kifejezett összeg, amelyet Igénybe vevő a Hungaro-Assistance® Szolgáltatás ellenértékeként Szolgáltatónak megfizet.
 • Kiegészítő szolgáltatási díj: az a magyar forintban, euróban, angol fontban, vagy amerikai dollárban kifejezett összeg, amelyet Igénybe vevő a Hungaro-Assistance® Szolgáltatás ellenértékeként Szolgáltatónak megfizet, a szolgáltatási esemény kapcsán felmerülő felelősségi mentesség kiterjesztésére akkor, ha Igénybe vevő Szolgáltatóval Bérleti Szerződést kötött.
 • Bérleti Szerződés: a Szolgáltató, mint bérbeadó, és Igénybe vevő, mint bérlő között létrejött szerződés, melynek alapján Szolgáltató Igénybe vevő részére bérgépjárművet biztosít bérbe vétel céljára.
 • Költségtérítés: a Szolgáltató által Igénybe vevőnek készpénzben, vagy átutalással megfizetett összeg, melyre Igénybe vevő a Hungaro-Assistance® Szolgáltatás szerint meghatározott esetekben jogosult.
 • Szolgáltatás: olyan nem anyagi jellegű ellenszolgáltatás, melyet Szolgáltató Igénybe vevőnek nyújt, a Hungaro-Assistance® Szolgáltatás szerint meghatározott esetekben.
 • Teljesítési kötelezettség: a Szolgáltató által nyújtandó szolgáltatás, vagy költségtérítés.
 • Partner: jogi, jogi személyiséggel nem rendelkező, vagy természetes személy, aki Szolgáltatóval szerződésben áll, és akin keresztül a Hungaro-Assistance® Szolgáltatási Szerződés alapján keletkező kötelezettségeit Szolgáltató Igénybe vevő felé teljesíti.
 • Gépkocsivezető: az Igénybe vevő, ha természetes személy, vagy az a természetes személy, aki az Igénybe vevő által Szolgáltatótól bérbe vett bérgépjárművet vezeti, és az Igénybe vevő és Szolgáltató által megkötött érvényes Bérleti Szerződésen gépjármű vezetőként feltüntetésre került.
 • Utas: az a természetes személy, aki az Igénybe vevő által Szolgáltatótól bérbe vett bérgépjárműben utazik, kivéve az autóstoppost, illetve e gépjárműbe jogellenes magatartás útján bejutó személyt.
 • Bérgépjármű: az a jármű, melyet Igénybe vevő Szolgáltatótól bérbe vétel céljából használatra kapott, és a Szolgáltató és Igénybe vevő között létrejött Bérleti Szerződésen feltüntetésre került.
 • Csere gépjármű: az a bérgépjármű, melyet Igénybe vevő Szolgáltatótól, az általuk megkötött Bérleti Szerződésen feltüntetett bérgépjármű helyett használatra kapott.
 • Telephely: Szolgáltató hivatalos telephelye.
 • Lakhely: Igénybe vevő állandó lakcíme, vagy bejelentett tartózkodási helye.
 • Helyszín: az a földrajzi hely, ahol a Szolgáltatási Szerződésen meghatározott gépjármű, vagy az Igénybe vevő által Szolgáltatótól Bérleti Szerződés keretein belül bérbe vett bérgépjármű Szolgáltatási esemény következtében balesetet szenved, vagy műszaki hiba miatt vesztegel, és a gépjármű rendeltetésszerű használata mellett a gépjárművel elérhető, továbbá Európában van, a kizárt országok területén kívül.
 • Szolgáltatási esemény:
  • felelősségtől függetlenül a baleset, melyet Igénybe vevő, és az Utas(ok) a Szolgáltatási Szerződésben rögzített gépjárművel szenvednek, és a gépjármű a baleset miatt mozgásképtelen;
  • felelősségtől függetlenül a baleset, melyet Igénybe vevő a Bérleti Szerződésben rögzített bérgépjárművel szenved, és a bérgépjármű a baleset miatt mozgásképtelen, akkor, ha Igénybe vevő a kiegészítő szolgáltatási díjat a bérgépjármű átvételekor megfizette;
  • a baleset melyet Igénybe vevő, vagy a Gépkocsivezető és az utasok, a Bérleti Szerződésben feltüntetett gépkocsival szenvednek akkor, ha a balesetért nem Igénybe vevő, vagy Gépkocsivezető a felelős, és a bérgépjármű a baleset miatt mozgásképtelen;
  • a Szolgáltatási Szerződésben, vagy a Bérleti Szerződésben szereplő gépjárművel történő műszaki hiba, ha az nem függ össze nem rendeltetésszerű használattal, vagy Igénybe vevő, vagy Gépkocsivezető magatartásával.
 • Mozgásképtelen gépjármű: az a gépjármű, amely valamilyen külső behatás, vagy műszaki hiba miatt rendeltetésszerű használatra alkalmatlan, saját kerekein mozogni képtelen, vagy saját motorját üzemeltetni képtelen, vagy a további önerőből történő mozgása, mozgatása további jelentős károsodásához vezet.
 • Bejelentési időpont: az időpont, amikor Szolgáltató a szolgáltatási esemény bekövetkezéséről Igénybe vevőtől, vagy harmadik személytől tudomást szerez.
 • Bejelentési kötelezettség: Igénybe vevő kötelessége a szolgáltatási eseményt a lehetőségeihez mérten haladéktalanul Szolgáltatónak bejelenteni.
 • Kizárt országok: Albánia, Bulgária, Bosznia-Hercegovina, Belorussia, Ciprus, Észtország, Írország, Izland, Litvánia, Lettország, Málta, Moldávia, Szerbia-Montenegro, Ukrajna.
 • Rendeltetésszerű használat: olyan üzemeltetési mód, amely során a gépjármű karosszériája, futóműve, motorja, erőátviteli berendezései, utastere direkt módon, közvetlenül magától az üzemeltetéstől nem károsodnak.
 
KORLÁTOZÁSOK:
 • A Hungaro-Assistance® Szolgáltatás területi hatálya: Európa következő országai: Ausztria, Andorra, Belgium, Svájc, Cseh Köztársaság, Németország, Dánia, Spanyolország, Franciaország, Finnország, Nagy-Britannia, Görögország, Magyarország, Horvátország, Olaszország, Luxemburg, Norvégia, Hollandia, Portugália, Lengyelország, Románia, Svédország, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Vatikán, kivéve ezen országok tengereinek, folyóinak, tavainak illetve egyéb vizeinek területeit.
 • A Hungaro-Assistance® Szolgáltatás időbeni hatálya: attól az időponttól, amikor az Igénybe vevő Szolgáltatóval a Szolgáltatási Szerződést megköti, és a szolgáltatási díjat megfizeti, addig az időpontig, amely a Szolgáltatási Szerződésen lejárati időpontként megjelölésre kerül, vagy attól az időponttól, amikor Igénybe vevő Szolgáltatótól az általuk megkötött Bérleti Szerződésen feltüntetett bérgépjárművet átveszi, a bérleti díjat megfizeti, addig az időpontig, ami a Bérleti Szerződésen a gépjármű leadásának időpontjaként feltüntetésre kerül.
 • Egyéb területi korlátozások: nem terjed ki a Hungaro-Assistance® Szolgáltatás a területi hatály szerint egyébként érvényes olyan területekre, amelyek természeti katasztrófa által sújtottak, vagy azok várható bekövetkezésére a megfelelő előre jelző szolgálatok már figyelmeztettek, továbbá háborús övezetekben, forradalmak, lázongás, zavargások helyszínén, illetve ott, ahol egyébként az Igénybe vevő által használt jármű használatát más szabályok tiltják.
 • Személyi korlátozások: a Hungaro-Assistance® Szolgáltatás szolgáltatásait, illetve költségtérítéseit kizárólag Igénybe vevő, Gépkocsivezető, és a velük a Szolgáltatási Szerződésben vagy a Bérleti Szerződésben rögzített járműben, bérgépjárműben utazó utasok vehetik igénybe, összesen akkora létszámban, ahány fő szállítására a gépjármű alkalmas.
 
SZOLGÁLTATÓ TELJESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGE:
 • A Hungaro-Assistance® Szolgáltatás rendelkezése alapján Szolgáltató az V. pontban foglalt szolgáltatásokat nyújtja szolgáltatási esemény bekövetkeztekor Igénybe vevőnek, abban az esetben, ha a szolgáltatási esemény a II. pontban körülírt területi korlátozásoknak megfelelően, és az időbeni hatályokon belül következik be, és Szolgáltató a teljesítési kötelezettsége alól más egyéb jogszabály, vagy jelen ÁSZF más pontja miatt nem mentesül.
 • Szolgáltató jogosult a szolgáltatások teljesítésére Partnerein keresztül.
 • Szolgáltató a szolgáltatást a helyszínen, a bejelentési időpontot követő 4 órán belül köteles megkezdeni, ha a szolgáltatási esemény Magyarország határain belül következik be.
 • Szolgáltató a szolgáltatást a helyszínen, a bejelentési időpontot követő 8 órán belül köteles megkezdeni, ha a szolgáltatási esemény Magyarország határain kívül, de Magyarország határától, a legrövidebb közúton számítva 750 km-en belül következik be.
 • Szolgáltató a szolgáltatást a helyszínen, a bejelentési időpontot követő 12 órán belül köteles megkezdeni, ha a szolgáltatási esemény a III/d. és III/e. pontokban foglalt helyszíneken kívül következik be.
 • Szolgáltató köteles Igénybe vevő bejelentési kötelezettségének teljesíthetősége érdekében, telefonon 0-24 óráig elérhető ügyfélszolgálatot fenntartani.
 • Szolgáltató a teljesítési kötelezettsége alól mentesül, a teljesítési kötelezettség megkezdése okán felmerült költségeinek teljeskörű megtérítésére igényt tarthat, ha Igénybe vevő a Szolgáltatási Szerződés, vagy a Bérleti Szerződés, vagy az ÁSZF bármely pontját megszegi, illetve ha a szolgáltatási esemény bekövetkezte bűncselekménnyel bármilyen módon összefügg, vagy ha Igénybe vevő bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, továbbá a szolgáltatási esemény Igénybe vevőnek felróható gondatlanság miatt következik be.
 • Szolgáltató a VI. pontban szereplő költségtérítések valamelyikét nyújtja Igénybe Vevőnek, ha az V. pontban foglalt szolgáltatásokat nem tudja III/c-e. pontok szerinti időn belül a helyszínen megkezdeni.
 
IGÉNYBE VEVŐ KÖTELEZETTSÉGEI:
 • Igénybe vevőnek kötelessége Szolgáltató utasításai alapján minden, a Hungaro-Assistance® Szolgáltatás-hoz kapcsolódó dokumentum, számla beszerzése, megőrzése.
 • Igénybe vevőnek kötelessége valamennyi neki átadott, a Hungaro-Assistance® Szolgáltatás-hoz kapcsolódó assistance kártya megőrzése.
 • Igénybe vevőnek kötelessége a szolgáltatási eseményt a lehetőségeihez mérten haladéktalanul Szolgáltatónak bejelenteni.
 • Ha a Szolgáltatási Szerződés vagy a Bérleti Szerződés érvényességi idején belül Igénybe vevő személyi adataiban változás áll be, azt köteles haladéktalanul Szolgáltatónak írásban bejelenteni. Ezen kötelezettség elmulasztása a szolgáltatási illetve költségtérítési igények teljesítésének elutasításához vezethetnek.
 
SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL A TELJESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGÉN BELÜL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK:
 • Ha a szolgáltatási esemény műszaki hiba, és Igénybe vevő Szolgáltatási Szerződést kötött:
  • A szolgáltatási esemény bekövetkeztét követően, Szolgáltató vagy Partnere, a III/c-e. pontok szerinti időhatárokon belül a helyszínen megjelenik, és megkezdi a műszaki hiba elhárítását. Ha a hiba javítható, Igénybe vevő csak az alkatrészek, felhasznált anyagok költségeinek megtérítésére köteles.
  • Ha a műszaki hiba a helyszínen nem javítható, és a Szolgáltatási Szerződésben szereplő jármű mozgásképtelen, Szolgáltató vagy Partnere elszállítja a műszaki hibás gépjárművet, Igénybe vevőt, a Gépkocsivezetőt, és az Utas(oka)t a legközelebbi szakszervizig. A szakszervizben történő javíttatásról Igénybe vevő gondoskodik.
  • Ha a műszaki hiba miatt a helyszínről elszállított gépjármű a szakszervizben a III/c-e. pontok szerinti időhatárokon belül nem javítható, Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződésben rögzített mozgásképtelen gépjárművet Igénybe vevő lakhelyére, vagy a lakhelyéhez legközelebb eső szakszervizbe szállítja, 50.000,- Ft összeghatárig díjmentesen, ha a helyszín a III/c. pont szerinti, 100.000,- Ft összeghatárig díjmentesen, ha a helyszín a III/d. pont szerinti, és 150.000,- Ft összeghatárig díjmentesen, ha a helyszín ezeken kívüli.
  • Ha Igénybe vevő a Szolgáltatási Szerződésben rögzített gépjármű lakhelyére, vagy a lakhelyéhez legközelebbi szakszervizbe történő szállítást nem kéri, úgy Szolgáltató a VI/a. vagy a VI/b. pontban foglalt költségtérítéseket nyújtja Igénybe vevőnek
 • Ha a szolgáltatási esemény műszaki hiba, és igénybe vevő Bérleti Szerződést kötött:
  • A Szolgáltatási esemény bekövetkeztét követően, Szolgáltató vagy Partnere, a III/c-e. pontok szerinti időhatárokon belül a helyszínen megjelenik, és megkezdi a műszaki hiba elhárítását.
  • Ha a műszaki hiba a helyszínen nem javítható, de a bérgépjármű mozgásképes, Igénybe vevő Szolgáltatóval előzetesen egyeztetett szakszervizbe szállítja a bérgépjárművet, ahol a javíttatásról intézkedik. A javíttatás felmerülő költségeit Igénybe vevő a Szolgáltatónak benyújtott, és nevére kiállított számla ellenében, Szolgáltató pénztárából felveszi.
  • Ha a műszaki hiba a helyszínen nem javítható, Szolgáltató vagy Partnere elszállítja a műszaki hibás bérgépjárművet, Igénybe vevőt, a Gépkocsivezetőt, és az Utas(oka)t a legközelebbi szakszervizig, ahol gondoskodik a bérgépjármű javíttatásáról.
  • Ha a műszaki hiba miatt a helyszínről elszállított bérgépjármű a szakszervizben a III/c-e. pontok szerinti időhatárokon belül nem javítható, Szolgáltató Igénybe vevőnek a helyszínen, vagy a szakszervizben a bérgépjárművel minimum azonos kategóriájú csere gépjárművet biztosít a Bérleti Szerződésben foglalt egyéb feltételeknek megfelelően.
  • Ha Szolgáltató a helyszínen a III/c-e. pontokban foglalt időhatárokon belül a szolgáltatást nem tudja megkezdeni, úgy Igénybe vevő a VI/c. pontban foglalt költségtérítésekre jogosult.
 • Ha a szolgáltatási esemény baleset, és Igénybe vevő Szolgáltatási Szerződést kötött:
  • A szolgáltatási esemény bekövetkeztét követően, Szolgáltató vagy Partnere, a III/c-e. pontok szerinti időhatárokon belül a Helyszínen megjelenik, és megkezdi a sérült, és mozgásképtelen, a Szolgáltatási Szerződésen rögzített jármű műszaki mentését.
  • A műszaki mentést követően Szolgáltató vagy Partnere elszállítja a gépjárművet, Igénybe vevőt, Gépkocsivezető(ke)t, és az Utas(oka)t a helyszínről Igénybe vevő lakhelyéig, vagy Igénybe vevő lakhelyéhez legközelebb eső szakszervizig, vagy a helyszínhez legközelebbi szakszervizig. A felsorolt szolgáltatások közül Igénybe vevő egyet vehet igénybe saját belátása szerint.
  • Ha Igénybe vevő a helyszínhez legközelebb eső szakszervizbe történő szállítást választja, úgy jogosult a VI/a. vagy a VI/b. pont szerinti költségtérítésekre.
 • Ha a Szolgáltatási Esemény baleset, és Igénybe vevő Bérleti Szerződést kötött:
  • A szolgáltatási esemény bekövetkeztét követően, Szolgáltató vagy Partnere, a III/c-e. pontok szerinti időhatárokon belül a Helyszínen megjelenik, és megkezdi a sérült, és mozgásképtelen bérgépjármű műszaki mentését.
  • A műszaki mentést követően Szolgáltató vagy Partnere elszállítja a bérgépjárművet, Igénybe vevőt, Gépkocsivezető(ke)t, és az Utas(oka)t a helyszínről, a helyszínhez legközelebbi szakszervizig, ahol gondoskodik a bérgépjármű javíttatásáról.
  • Ha a bérgépjármű a helyszínhez legközelebbi szakszervizben a szolgáltatási esemény bekövetkeztét követően a III/c-e. pontokban foglalt időhatárokon belül nem javítható, Igénybe vevőnek, vagy Gépkocsivezetőnek a bérgépjárművel azonos kategóriájú cseregépjárművet biztosít, a Bérleti Szerződésben foglalt egyéb feltételeknek megfelelően.
  • Ha Szolgáltató a helyszínen a III/c-e. pontokban foglalt időhatárokon belül a szolgáltatást nem tudja megkezdeni, úgy Igénybe vevő a VI/c. pontban foglalt költségtérítésekre jogosult.

 
SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL A TELJESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGÉN BELÜL NYÚJTOTT KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK:
 • Utazási költségtérítések Igénybe vevőnek, ha Szolgáltatási Szerződést kötött:
  • Szolgáltató a benyújtott szabályos számlák, bizonylatok alapján megtéríti Igénybe vevőnek a helyszín és Igénybe vevő lakhelye közötti utazás költségeit egy útra.
  • A költségtérítésre csak Igénybe vevő, Gépkocsivezető, és az Utas(ok) jogosultak, maximum a Szolgáltatási Szerződében rögzített gépjármű befogadóképességének mértékéig, akkor, ha igazoltan a gépjárműben utaztak.
  • Az utazási költség térítés igénybe vehető a helyszín és Igénybe vevő lakhelye közötti lehetőség szerinti legrövidebb útvonalon a távolsági autóbusz díjára, a vasúti közlekedés II. osztályú jegyeinek, és a szükséges helyjegyek díjaira, a fekvőhelyes kocsi díjára, ha a helyszín a III/d. pont szerinti, az egyes távolsági közlekedést bonyolító pályaudvarok, megállók, végállomások közötti helyközi közlekedés díjaira, valamint turista osztályú repülőjegy díjára, ha a helyszín a Szolgáltató székhelyétől 2000 km-nél távolabbi.
 • Szállás költségtérítések Igénybe vevőnek, ha Szolgáltatási Szerződést kötött:
  • Szolgáltató a benyújtott szabályos számlák, bizonylatok alapján megtéríti Igénybe vevőnek a helyszínhez lehető legközelebbi szállás költségeit, ha a VI/a. pontban foglalt utazási költségtérítéssel nem élnek.
  • A költségtérítésre csak Igénybe vevő, Gépkocsivezető, és az Utas(ok) jogosultak, maximum a Szolgáltatási Szerződében rögzített gépjármű befogadóképességének mértékéig, akkor, ha igazoltan a gépjárműben utaztak.
  • Igénybe vevő, Gépkocsivezető, és az Utas(ok) jogosultak harmadosztályú szállás reggelivel történő költségeinek költségtérítésére.
 • Költségtérítések Igénybe vevőnek, ha Bérleti Szerződést kötött:
  • Szolgáltató a benyújtott szabályos számlák, bizonylatok alapján megtéríti Igénybe vevőnek a helyszín és Igénybe vevő lakhelye közötti, vagy a helyszín és Igénybe vevő eredetileg tervezett úticélja közötti utazás költségeit egy útra a VI/c/4-5. pontok szerint.
  • Szolgáltató a benyújtott szabályos számlák, bizonylatok alapján megtéríti Igénybe vevőnek a helyszínhez lehető legközelebb eső harmadosztályú szállás reggelivel történő költségeit, abban az esetben, ha Igénybe vevő a hazautazását, vagy eredetileg tervezett úticélja felé történő továbbutazását aznap 22 óráig nem tudja megkezdeni.
  • A költségtérítésekre csak Igénybe vevő, Gépkocsivezető, és az Utas(ok) jogosultak, maximum a Szolgáltatási Szerződében rögzített gépjármű befogadóképességének mértékéig, akkor, ha igazoltan a gépjárműben utaztak.
  • Az utazási költségtérítés igénybe vehető a helyszín és Igénybe vevő lakhelye, közötti, lehetőség szerinti legrövidebb útvonalon a távolsági autóbusz díjára, a vasúti közlekedés II. osztályú jegyeinek, és a szükséges helyjegyek díjaira, a fekvőhelyes kocsi díjára, ha a helyszín a III/d. pont szerinti, az egyes távolsági közlekedést bonyolító pályaudvarok, megállók, végállomások közötti helyközi közlekedés díjaira, valamint turista osztályú repülőjegy díjára, ha a helyszín a Szolgáltató székhelyétől 2000 km-nél távolabbi.
  • Ha igénybe vevő az előző pontban foglalt költségtérítésekkel nem él, úgy utazási költségtérítés vehető igénybe a helyszín és Igénybe vevő eredeti tervezett úticélja közötti, lehetőség szerinti legrövidebb útvonalon a távolsági autóbusz díjára, a vasúti közlekedés II. osztályú jegyeinek, és a szükséges helyjegyek díjaira, a fekvőhelyes kocsi díjára, ha a helyszín és az úti cél 1000 km-nél távolabb fekszenek egymástól, az egyes távolsági közlekedést bonyolító pályaudvarok, megállók, végállomások közötti helyközi közlekedés díjaira, valamint turista osztályú repülőjegy díjára, ha a helyszín és az úticél 2000 km-nél távolabbi.
 
SZOLGÁLTATÁSI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE:
 • A Szolgáltatási jogviszony megszűnik a Szolgáltatási Szerződésben, vagy Bérleti Szerződésben foglalt lejárati időpontkor.
 • A Szolgáltatási jogviszony megszűnik, ha szolgáltatási esemény bekövetkezik, és Igénybe vevő valamely szolgáltatást, vagy költségtérítést a Szolgáltatási Szerződés, vagy Bérleti Szerződés érvényességén belül igénybe vesz.
 • A Szolgáltatási jogviszony megszűnik, ha Igénybe vevő a Bérleti Szerződést, vagy a Szolgáltatási Szerződés, illetve az annak elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési Feltételek bármely pontját megszegi, a szerződéssel kapcsolatban, vagy azzal kapcsolatba hozható módon bűncselekményt követ el, jogszabályt sért.
 • Megszűnik a Szolgáltatási jogviszony bármely fél rendes felmondása esetén. Igénybe vevő részéről történő felmondás esetén Szolgáltató a szolgáltatási díj semmilyen mértékű visszatérítésére nem köteles.
 • Ha a Szolgáltatási jogviszony megszűnésére Igénybe vevő szerződésszegése miatt kerül sor, Szolgáltató a teljes időszakra vonatkozó szolgáltatási díjra jogosult.
 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:
Szerződő felek jelen szerződésből fakadó vitás ügyeik rendezésére kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.
 
 
A Hungarorent Car Kft. a
Magyar Autókölcsönző­k Szövetségének tagja

AUTÓKÖLCSÖNZÉS, AUTÓBÉRLÉS BUDAPESTEN, MAGYARORSZÁGON

 
  Car rental Hungary, Budapest
Autókölcsönző járműpark
Autókölcsönző személy- és haszongépjárművekkel
 
   
Minden jog fenntartva © 2006 Hungarorent Car Kft. kapcsolat I honlaptérkép I nyitólap I impresszum I jognyilatkozat I